Skip to content

МАНИФЕСТЪТ

Чрез светло пиво, към светло бъдеще!

УСТАВ НА БИРЕНАТА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. БИРЕНАТА ПАРТИЯ е самостоятелна, независима и доброволна организация с повече от идеална цел, която действува в съответствие с конституцията, в рамките на законите на страната, както и в рамките на собствения си устав.

Чл. 2. БИРЕНАТА ПАРТИЯ представлява своите членове пред международната и наша общественост, но не и пред органите на реда.

Чл. 3. БИРЕНАТА ПАРТИЯ е наследник и продължител на славните традиции на Партията на умерения прогрес в рамките на закона, основана през 1911 година в Прага от Ярослав Хашек.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 4. БИРЕНАТА ПАРТИЯ обединява почитателите на Хашек и светлото пиво, както и на останалите видове напитки под знамената на програмата си, провъзгласена в Манифеста от 29. 12. 1989 година.

ал. 1. Към своите основни програмни цели БИРЕНАТА ПАРТИЯ може да добавя и други, произтичащи от текущите нужди на момента и от въжделенията на своите членове.

Чл. 5. БИРЕНАТА ПАРТИЯ не се стреми към властта, съзнавайки ясно, че идването ѝ на власт би довело страната до пълна и окончателна национална катастрофа.

Чл. 6. БИРЕНАТА ПАРТИЯ може да издига свои кандидати в изборите, включително и в президентските, когато бъде предизвикана от политическите си опоненти.

Чл. 7. БИРЕНАТА ПАРТИЯ не подкрепя и не се бори против никоя политическа сила в страната и чужбина, и не влиза в съюз с никого и против никого, даже много да я помолят.

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 8. Член на БИРЕНАТА ПАРТИЯ може да бъде всеки пълнолетен гражданин, признаващ програмата ѝ и готов да подпомогне партията в борбата за постигане на светлите й идеали.

ал. 1. Членството в друга партия, съюз или организация с идеална цел не е пречка за членуване в БИРЕНАТА ПАРТИЯ, доколкото нейната идеология е над тези неща, както и светлото пиво.

ал. 2. Доколкото бирата е сезонно питие, членството в БИРЕНАТА ПАРТИЯ също може да бъде сезонно /от май до октомври/.

ал. 3. Всеки действителен член на БИРЕНАТА ПАРТИЯ получава членска карта – за целта в най-близката секция той декларира трите си имена, ЕГН и снимка /може и чужда/. Новоприетият винаги черпи своите поръчители или най-близките по маса членове.

Чл. 9. Не може да бъде член на БИРЕНАТА ПАРТИЯ лице с влязло в сила присъда, както и такова, което не е чело или не харесва “Швейк”.

Чл. 10. Членуването е доброволно. Желаещите подават писмена или устна молба до най-близката секция или Координационен съвет.

Чл. 11. Всички членове на БИРЕНАТА ПАРТИЯ са равни и имат равни права да участват в организационния живот, да черпят и да бъдат черпени.

Чл. 12. Членът на БИРЕНАТА ПАРТИЯ е длъжен:

ал. 1. Да заплаща предявените му сметки за изконсумираното от него лично, а ако се налага – и от компанията му.
ал. 2. Да спазва обществения ред, независимо от това колко е часът.
ал. 3. Да избягва обидните и нараняващи достойнството на околните изрази и действия, както и обръщението “ма” към жени и “бе” към мъже.
ал. 4. Да има толерантно отношение към естествените ни основни опоненти – трезвениците.
ал. 5. Да употребява по адрес на политическите си опоненти само обидни изрази, взети от “Приключенията на добрия войник Швейк”. Употребата на обиди, невключени в тая книга, се наказва с глобално черпене.
ал. 6. Да не води агитация в нетрезво състояние.

Чл. 13. БИРЕНАТА ПАРТИЯ изключва от нестройните си редове всеки нарушител на партийната етика и злоупотребител с нейното почтено име.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл. 14. Висш орган на БИРЕНАТА ПАРТИЯ е Конгресът, свикан по желание на членовете, независимо от броя на пожелалите го.

Чл. 15. За да бъде считан един конгрес за пореден, юбилеен и исторически, то той трябва да бъде обявен за такъв от участниците в него.

Чл. 16. БИРЕНАТА ПАРТИЯ се ръководи от идеите и примера на Управителния съвет на Партията на умерения прогрес в рамките на закона, начело с Ярослав Хашек и членове Едуард Дробилек, Йозеф Ланда, Йозеф Скружини, инж- Кун и д-р Новак.

ал. 1. Доколкото всички те са покойници, Управителният съвет е несменяем.
ал. 2. Ал. 1 е включена специално, за да се избегне вътрешно партийните борби за власт.

Чл. 17. В периода между Конгресите на партията дейността на БИРЕНАТА ПАРТИЯ се координира от Координационен съвет, ръководен от Координатор и Председател.

ал. 1. Доколкото те са живи, Координаторът и Председателят също са несменяеми /вж. чл.16 ал.2/.
ал. 2. БИРЕНАТА ПАРТИЯ разполага и с Говорител, който има приятното задължение да чете официални документи през масите, както и да казва на равни интервали от време “Наздраве!!!”.

Чл. 18. БИРЕНАТА ПАРТИЯ приветствува вътрешнопартийната фракционна дейност, доколкото тя създава на нейните членове разнообразие и приятни изживявания.

ал. 1. Всеки член на БИРЕНАТА ПАРТИЯ може да сформира фракция, стига да може да обясни целите й понятно.

чл. 19. БИРЕНАТА ПАРТИЯ изгражда дейността си на териториален и консуматорски принцип, като за целта сформира свои секции по местоживеене и местоконсумиране.

ал. 1. Секцията е душата на партийната дейност, в нея членовете общуват помежду си и водят организационен живот.
ал. 2. Секцията се ръководи от председател, избран по демократичен път /според разбиранията на членовете за демокрацдседател, избран по демократичен път /според разбиранията на членовете за демокрация/.
ал. 3. Председателят приема нови членове, води списъците, вътрешно и външнопартийната кореспонденция, отговаря за организационният живот. Председателят има право да прави забележки на неволни нарушители на партийната етика, както и да организира съпровождането им от организационния център по домовете.
ал. 4. Единствената привилегия на председателя е, че може да се подписва, като добавя пред името си думата “председател”.
ал. 5. Секциите имат право да излизат в средствата за масова информация, както и на публични места със свои декларации, засягащи местни, национални и световни въпроси, при стриктно спазване на чл. 12 ал 6.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Чл. 20. БИРЕНАТА ПАРТИЯ няма финансови средства. Всеки неин член заплаща консумацията си лично и по този начин спонсорира организационния живот.

ал. 1. Всеки, който е решил да почерпи по едно е добре дошъл.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

БИРЕНАТА ПАРТИЯ е юридическа личност с повече от идеална цел. Печатът й е кръгъл, с надпис БИРЕНАТА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ и халба бира в центъра. Или гърбава камила.

ИЗВЪНРЕДНИ РАЗПОРЕДБИ:

В случай, че наш член бъде избран в какъвто и да е орган на управление, вкл. парламента, той трябва по време на заседания задължително да поставя пред себе си бутилка, кутия или халба бира (при спазване на чл. 12, ал. 6).

error: Внимание! Копирането на каквото и да е води до незабавно окапване на косата!